• Wie is er verantwoordelijk voor de realisatie van de windmolens?
  De windturbines liggen in het rechtsgebied van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). De GRNR heeft de opdracht om het bedrijventerrein, maar ook de windturbines, te realiseren.  Na een intensief traject van twee jaar aanbesteden heeft Nieuw Reijerwaard gekozen voor ENGIE als duurzame partner. Samen gaan zij Nieuw Reijerwaard ontwikkelen als Hot Spot voor duurzame energie, dat als voorbeeld kan gelden in gebiedsontwikkeling. De uitvoering van de realisatie van de windturbines is hierbij gedelegeerd aan ENGIE.
 • Heb ik als direct omwonende nog mogelijkheden om de komst van de windmolens te voorkomen?
  Nee, het inpassingsplan en de omgevingsvergunning zijn inmiddels onherroepelijk vastgesteld. 
 • Wat kost de realisatie van een windpark?
  Gemiddeld zijn de kosten voor de ontwikkeling en de bouw van een windpark ruim 1,4 miljoen euro per MW vermogen (€ 1.430 / kW). Voor een windpark van 15 MW komen hiermee de totale investeringskosten op € 21.500.000. Op Nieuw Reijerwaard wordt tussen de 6 en 12 MW gerealiseerd.
 • Hoe groot en hoog zijn windmolens?
  De windturbines zijn nog niet gekozen. De maximale tiphoogte (= hoogste puntje van de wiek) zal 150m zijn. Dit is hoogte van een windmolen van grond tot het hoogste punt.
 • Welk type windturbines komen er in Nieuw Reijerwaard te staan?
  Het type windturbine is nog niet gekozen. Dit is een puzzel waarbij geluid, slagschaduw, netaansluiting en windopbrengstberekeningen een grote rol spelen.
 • Kan ik straks gebruik maken van de stroom die door de windmolens opgewekt wordt?
  ENGIE produceert en exploiteert de windmolens. Deze maatschappij wil graag dat ook de omgeving voordeel heeft van de duurzame ontwikkelingen op Nieuw Reijerwaard. Het gaat dan echter niet om het gratis leveren van stroom. Wel kijkt ENGIE naar mogelijkheden om samen met de omgeving de energievoorziening in heel Ridderkerk en omgeving verder te verduurzamen en hier de bewoners en bedrijven - ook financieel- van mee te laten profiteren. ENGIE voert momenteel overleg met een lokale energiecoöperatie om burgerparticipatie op te zetten zodat inwoners mede-eigenaar kunnen worden van een windmolen en stroom van windmolens en andere duurzame initiatieven kunnen gebruiken.
 • Wat merken omwonenden van windmolens?
  Bij de plaatsing van een windturbine wordt rekening gehouden met mogelijke hinder door geluid en slagschaduw. De wetgeving regelt de bescherming van omwonenden tegen eventuele overlast. Zo moet de windturbine op voldoende afstand van huizen staan om geluidsoverlast te voorkomen. 

  Windturbines zijn de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Als het zacht waait, staat de windmolen nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Als het hard waait, neemt het achtergrondgeluid (van bijvoorbeeld wegen en blaadjes aan de bomen) sterk toe en wordt de turbine daardoor overstemd. Bij windkracht 3 tot 6 is de windturbine in de meeste gevallen wel hoorbaar. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen. Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving opgesteld. Het aantal, het vermogen en de afstand van de windturbines tot gevoelige objecten (zoals woningen of scholen) is van belang voor het type regelgeving. 

  Daarnaast laat de windturbine op bepaalde momenten een (bewegende) schaduw ontstaan. Deze zogeheten slagschaduw kan bij een laagstaande zon hinder veroorzaken als de turbine dicht bij een woonhuis staat. Als er meer dan een bepaald aantal uren slagschaduw optreedt, moet de turbine (automatisch) worden stilgezet. Ondanks dat de wet veel bescherming biedt (en aan alle normen wordt voldaan), kunnen omwonenden de effecten toch als hinderlijk ervaren.
 • Ik denk dat mijn woning minder waard wordt door de komst van de windmolens. Heb ik recht op planschadevergoeding?
  Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van planschade, moet daar uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van het inpassingsplan beroep op worden gedaan. Gezien het gaat om een inpassingsplan van de provincie Zuid-Holland, moet u daarvoor bij de provincie zijn. De termijn is inmiddels op 11 februari 2020 afgelopen.

 • Welke geluidseffecten kan ik verwachten?
  Windmolens moeten op voldoende afstand van huizen staan om geluidsoverlast te voorkomen. Om omwonenden te beschermen bevat de milieuwetgeving specifieke regels. Voor geluid staat daarin dat het jaargemiddelde geluidniveau in Lden* van een windmolen bij een woning niet meer mag zijn dan 47 decibel. Voor de nacht geldt een aparte norm, namelijk maximaal 41 decibel.

 • Wat wordt de maximale hoogte van een turbine?
  In het inpassingsplan is aangegeven dat de maximale tiphoogte van de windturbines maximaal 150 meter is. De tiphoogte is de hoogte van de windmolen vanaf de grond tot het hoogste punt, namelijk de tip van de rotorbladen.
 • Wat is slagschaduw en welk effect heeft dat?
  Schijnt de zon op de mast en rotorbladen van een windmolen, dan leidt dit tot schaduw. Dit wordt slagschaduw genoemd. Om overlast voor omwonenden te beperken moeten molens volgens de milieuwetgeving soms stilstaan. De hinder van slagschaduw op een woning mag gemiddeld niet meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag zijn. Om aan deze norm te voldoen worden windmolens automatisch stilgezet.
 • Waarom worden windturbineparken niet gewoon in zee gerealiseerd?
  Het Rijk heeft bepaald dat er zowel op land als op zee windparken moeten komen. De bouw en fundering van windturbines op zee is moeilijk en bovendien duurder. Daarnaast zullen we voor de verduurzaming van ons energieverbruik alle zeilen bij moeten zetten. Naast vele andere maatregelen, zijn windmolens op land op dit moment hard nodig om de energievraag te verduurzamen.
 • Waarom niet alleen zonnepanelen op Nieuw Reijerwaard?
  Om de klimaat- en energiedoelstellingen in Nederland te behalen zijn zowel windenergie als zonnepanelen nodig. Windenergie heeft echter minder ruimte nodig. De energieopbrengst van één windturbine staat gelijk aan circa 12 voetbalvelden met 25.000 zonnepanelen.
 • Waarom staan windturbines soms stil?
  Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Als het niet of nauwelijks waait, draait de turbine niet. Bijvoorbeeld als het te hard stormt (vanaf windkracht 10); dan staan de meeste windturbines stil. Windturbines zijn ontworpen om tropische orkanen te doorstaan. Harde wind beïnvloedt de veiligheid dus niet. Wel is het zo dat boven bepaalde windsnelheden het maximaal vermogen wordt bereikt en de de turbulentie toeneemt. De windmolens schakelen dan vanzelf uit om te voorkomen dat er mankementen optreden. De meeste, nieuwe windturbines kunnen meer dan 95% van de tijd gewoon draaien als er wind is.
 • Hoeveel energie moet een windturbine leveren om zichzelf qua energie terug te verdienen?
  Er is berekend dat een windmolen binnen drie tot zes maanden evenveel duurzame energie kan opwekken als nodig is om een windturbine te fabriceren, te plaatsen, te onderhouden en na twintig jaar te verwijderen.